Dřevorytová exlibris

Zdroj: Soukromé sbírky.

Informace o jednotlivých osobnostech:
(1) Humplík, Milan: Osobnosti českého exlibris - sběratelé, organizátoři, publicisté, tiskaři. 54 s. Spolek sběratelů a přátel exlibris 2005. ISBN 80-239-5773-2.
(2) Váchal, Josef: Zapáliv si cigáro Operas: výbor z korespondence z let 1940 - 1962. Sestavil Jiří Olič. 271 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1999. ISBN 80-7185-262-7.
(3) Váchal, Josef: Kus žvance a hrst tabáku: dopisy Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949 - 1958. 143 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2004. ISBN 80-7185-667-3.


> stálá internetová výstava exlibris Josefa Váchala

> Exlibrisweb - stránky Spolku sběratelů a přátel ex libris (SSPE)
> SČB - stránky Spolku českých bibliofilů

Ex libris O. Tupý (1910)

 

Ex libris Máňa Přibilová (1911)

 

JANČÁKOVÁ (roz. PŘIBILOVÁ) Marie
13. 7. 1887 - 2. 4. 1959

Odborná učitelka. Před 1. světovou válkou ji jako učitelku na Slovácku k exlibris přivedli B. Beneš a K. J. Obrátil. Po 1918 se vrátila do Prahy, stala se zakládající členkou SSPE, krátký čas byla archivářkou. Manžel (Ladislav, zemřel 13. 9. 1970 v Praze) byl nájemcem kavárny Union, později restaurace na Nebozízku. Na její jméno vytvořilo 52 umělců (s nimiž udržovala živé kontakty) na 200 exlibris, sama též exlibris tvořila technikou suché jehly a linorytu. O osudu její pravděpodobně rozsáhlé sbírky není nic známo.

L.: Boháč L: M. Jančáková, rozená Přibilová (in: Knižní značka 2003, č. 2, s. 30-31
V. Fleissig, J. Váchal, F. Tichý, J. Hodek a mnoho dalších (1)

 

Ex libris Ph. Mr. M. Helcelet (1911)

 

HELCELET Mojmír
16. 2. 1879 Vyškov - 14. 4. 1959 Brno

Farmaceut v Brně. Zakládající člen SČB. Podnětem ke sběratelství mu byla rodinná tradice a knihovna jeho děda, lékaře Jana H. (1813-1879) a otce JUDr. Ctibora H. (1844-1904). Ke sběratelství exlibris jej přivedl K. J. Obrátil 1910, předtím si však pořídil knižní značku od V. Preissiga. Stýkal se s S. K. Neumannem a před rokem 1918 převzal jeho sbírku exlibris. Měl značky všech klasiků české moderní grafiky (vyměňoval na 140 vlastních listů). Helceletova sbírka zahrnovala asi 20 tis. exlibris a asi 12 tis. jiných listů příležitostné a volné grafiky; sbírka byla po částech rozprodána. Publikoval v Bibliofilu, jehož první ročník redigoval, v KZ a jinde. Významná osobnost sběratelství českého exlibris.

L.: Pavelka E. J.: Lékárník PhMr. M. H., biblio-fil a sběratel (in: Zprávy SSPE 1974, č. 1, s. 1-2); Venci S.: Exlibristické rukopisy z pozůstalosti JUDr. E. Pavelky (in: Sborník ...SSPE, 2002); Glivický J.: Sto let od narození M. H. (in: Zprávy SČB 1979 č. 2, s. 44-45); Sedláček K.: Dvě jubilea PhMr. Mojmíra Helceleta (in: Knižní značka 1948, č. 1, s. 13-14)
A. Kunst, K. Němec, J. Váchal, F. Hlavica, J. Vláčil, D. Bilovská, E. Milen (1)

 

Ex libris K. Weinfurter (1911)

 

 

Ex libris Josef Hodek (1912)

 

HODEK Josef
(1887 - 1973)

Český malíř a grafik. Okolnosti, za nichž se seznámil s Josefem Hodkem, líčí Váchal ve svých Pamětech: "U Bedřicha Beneše, později přímím Buchlovana, spatřil některou moji knihu Josef Hodek, rodem z Vohřeled - jak tehdy se psalo - u Blovi, na okresu uherskohradišťském učitelující."
Ačkoliv byl povoláním kantor, Hodek se toužil stát malířem a grafikem, proto 19. června 1912 nastoupil k Váchalovi do krátkodobého "kursu". Váchal považoval Hodka za svého jediného žáka, třebaže učil grafickým technikám i Jana Zrzavého a později Emmericha Hrušku a Annu Mackovou.
Vzájemné přátelství i bohatá korespondence byly přerušeny v roce 1942, kdy Váchal napsal několik záměrně provokativních a prohitlerovských dopisů. Hodek se Váchalovi opět přihlásil koncem června 1948 a přátelství obou umělců trvalo až do Váchalovy smrti v květnu 1969. Hodek poté vytvořil dřevěný kříž na hrob svého mistra v Radimi u Jičína. (2)

 

Ex libris Evermod Vl. Balcárek (1912)

 

BALCÁREK Evermod Vladimír
18. 11. 1885 Krahulov u Třebíče - 16. 10. 1974 Doksany u Roudnice

Kněz v Doksanech, člen řádu premonstrátů, historik umění, 1925-1947 archivář Strahovského kláštera. Člen SSPE od 1941.

L.: Hoffmannová J., Pražáková J.: Biografický slovník archivářů českých zemí (Praha, 2000)
J. Váchal, K. Votlučka, H. Bochořáková-Dittrichová (1)

 

Ex libris Jan Srp (1916)

 

 

Ex libris A. Chvála (1919)

 

CHVÁLA Alois
18. 7. 1885 Praha - 23. 10. 1973 Praha

Typograf, tiskař, vydavatel, profesor Státní grafické školy v Praze. Pracoval v mnoha tiskárnách, za okupace byl tiskařem J. A. Alexe. Grafik, tvůrce plakátů, novoročenek a nemnoha typografických exlibris. Často publikoval (Typografia a další), upravoval řadu časopisů (Dílo, Veraikon, Typografia). Vlastním nákladem vydal 1919 první prémii SSPE s 9 grafikami, a dále mimo jiné 1931 Soubor exlibris Ant. Morávka, 1932-1934 tři ročníky časopisu českých novoročenek (autor dr. J. Stocký), 1938 Knižní značky K. Mináře (autor L. Páleníček), 1947 Knižní značky F. Naskeho, 1948 soubor vlastních typografických exlibris. Po r. 1955 se věnoval výhradně vydávání vlastních bibliofilských a příležitostných tisků většinou ve spolupráci s J. Vodrážkou. Od 1924 člen Jednoty umělců výtvarných. Sbíral od 1909, s exlibris jej seznámil O. Fiala. Propagátor exlibris, zakládající člen a významný organizátor SSPE, 1918-1920 byl jednatelem, 1920-1922 předsedou, 1937-1941 redaktorem Knižní značky, čestným členem 1963. Část sbírky A. Chvály je součástí fondu Národního muzea.

L.: Toman, Chagall; Vencl; Šmejkal V.: Chválův lis osiřel...(in: Zprávy SSPE 1973, č. 4, s. 5-7); Lifka B.: Alois Chvála grafik a typograf (KPVU edice Obolos 1970); Scheybal J. V.: Grafický práce Aloise Chvály, katalog výstavy Turnov, 1966; Hradečný O.: Grafik A. Ch. sedmdesátiletý (in: Zprávy SSPE 1955, č. 9, s. 6-8)
O. Fiala, A. Macková, J. Váchal, O. Vaňáč, A. Metelák, S. Tusar, K. Svolinský, J. Mařík (1)

 

Ex libris Bořivoj Weigert (1919)

 

 

Ex libris Dr. Bruno Rys (1920)

 

MUDr. Bruno Rys
(1873 - 1933)

Jičínský praktický lékař, sociolog, spisovatel (Chvála bláznovství, Jeptiška).

Ex libris Antonín Lhota (1921)

 

LHOTA Antonín
5. 6. 1884 Rakovník - 14. 6. 1956 Rakovník

1912-1946 zaměstnanec Živnostenské banky, nakonec ve funkci náměstka ředitele v Praze, rakovnický regionalista, významný sběratel a organizátor, od 1922 předseda SSPE, 1923-1924 redaktor Sborníku pro exlibris a jinou grafiku, od 1924 místopředseda SČB. V roce 1925 usiloval o spojení SSPE a SČB, čímž spolek poškodil a na čas paralyzoval jeho činnost. Většinu sbírky, která údajně obsahovala 20 tis. listů, rozprodal za okupace ve Vídni, část prodával K. Zink.

L.: Kunc; Malý J.: Antonín Lhota... (in: Zprávy SSPE 1954, č. 2, s. 4-5) (1)

 

Ex libris Vincenc Paulus (1922)

 

PAULUS Vincenc
23. 1. 1884 Chrast u Chrudimi - 20. 12. 1955 Hradec Králové

Učitel v Malšovicích u Hradce Králové. 1946 ředitel Městského průmyslového muzea v Hradci Králové. Sběratel (sbírka asi 12 tis. listů). Vlastním nákladem vydal soupisy exlibris J. Váchala (1936) a A. Mackové (1937) a spisek Novoročenky za války (1946). Amatérský fotograf a tvůrce několika desítek exlibris různé úrovně. Člen SSPE.

L.: pv (Vodehnal): Vincenc Paulus, učitel z Malšovic (in: Zprávy SSPE 1956, č. 12, s. 9-11)
J. Váchal, A. Macková, J. Trampota (1)

 

Ex libris Marie Paulusová (1922)

 

 

Ex libris Čs. spolek sběratelů a přátel ex libris (1922)

 

 

Ex libris Karel Novák (1923)

 

 

Ex libris Jaromír Malý (1925)

 

Ex libris Jaromír Malý (1925)

 

MALÝ Jaromír
14. 3. 1885 Písek - 28. 10. 1955 Praha

Knihovník (od 1919 pracovník, 1939-1948 - s výjimkou válečných let - ředitel knihovny Národního shromáždění), redaktor, písecký regionalista a publicista. Založil a redigoval časopis Otavan. 1946 lektorem novinářství na Karlově univerzitě. 1939-45 v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen, 1948 odešel do důchodu. Aktivní člen mnoha spolků. Významný člen a organizátor SSPE, mnoho let byl místopředsedou. 1926 při snahách A. Lhoty o spojení SSPE a SČB se snažil zachovat nezávislost a založil Kroužek čs. exlibristů. 1925-1939 vedl v deníku Samostatnost čtrnáctidenní rubriku o exlibris, která je významným zdrojem informací o tehdejší činnosti spolku a kroužku, 1925-1937 redigoval Sborník pro exlibris a jinou grafiku, od března 1938 do března 1941 byl předsedou SSPE. Čestný člen a čestný předseda SSPE (1946). Sbíral supralibros a máchovské tisky. O osudu sbírky není nic známo, malou část věnovali pozůstalí Karáskově galerii.

L.: Masarykův slovník naučný (1924); Dolenský; Kunc; Vencl; Havrdová L.: PhDr. Jaromír Malý, jeho knihovnická a knihovědná práce. (Diplomová práce na Filozofické fakultě KU, 1992); Strakatý J. K.: Život a dílo PhDr. Jaromíra Malého (příloha Zpráv SČB 1955, č. 2 (s obsáhlou bibliografií); V. Š. (Šmejkal): Jaromír Malý 1885-1955 (in Zprávy SČB 1975, č. 4, s. 5-7)
A. Moravec, M. Novotný, S. Kulhánek, A. Macková, P. F. Malý, V. Fleissig (1)

 

Ex libris K. Zink (1925)

 

ZINK Karel
27. 4. 1889 Praha - 13. 12. 1975 Praha

Knihkupec, antikvář a majitel aukční síně v Praze v Karlově ulici. V letech 1925-1949 uspořádal 65 knižních aukcí s odbornou spoluprací B. Lifky (včetně dvou specializovaných aukcí exlibris), na kterých prodával také významné knihovny. Významný člen SČB, jehož byl dvakrát předsedou, redaktor Marginálií. Na sklonku života vedl antikvariát v Ječné ulici. Jeho paměti zůstaly nedokončeny. Čestný člen SSPE (1974).

L.: Svobodné slovo 16. 12. 1975; Lifka B.: K pětasedmdesátinám K. Z. (in Zprávy SČB 1974, č. 3-4, str. 1-8)
F. Kobliha, J. Váchal (1)

 

Ex libris Vácslav Rudl (1925)

 

RUDL Vácslav
8. 9. 1875 Bechyně - 12. 3. 1958 Mladá Boleslav

Berní ředitel v Mladé Boleslavi. Spolu s J. Hladkým a dalšími byl rozhodujícícm spoluzakladatelem SSPE. 1925-1930 předseda Kroužku čs. exlibristů, 1930-1938 předseda SSPE. Exlibris začal sbírat 1910, byl představitelem praktického sběratelství zakladatelské generace. Vlastnil asi 100 listů na své jméno. Sestavil několik soupisů exlibris. Byl členem Rotary klubu., řady zahraničních spolků, popularizoval české exlibris v zahraničí a také členy SSPE o dění v cizině informoval. Čestný předseda SSPE (1925). V roce 1924 měl sbírku asi 4500 listů.

L.: Dolenský; Vencl; Samostatnost 12. 9. 1935; Martínek J.: Vácslav Rudl, čestný předseda SSPE (in: Zprávy SSPE 1958, č. 26-27, s. 7-8)
J. Konůpek, J. Kotík (1)

 

Ex libris Dr. Ing. Jaroslav Polívka (1926)

 

 

Ex libris Ing. Dr. Jaroslav Polívka, Bubeneč (1926)

 

 

Ex libris Alois Ehleman (1926)

 

EHLEMAN Alois
14. 9. 1889 Mnichovo Hradiště - 31. 7. 1979 Jablonec nad Nisou

Úředník pojišťovny Securitas v Mnichově Hradišti, ve válce totálně nasazen, pak úředník MěNV a Technických služeb v Jablonci nad Nisou. Bratr Josefa a Františka E., z nichž každý měl samostatnou sbírku, Alois Ehleman se sběratelstvím exlibris zabýval nejvíce. Všechny tři sbírky byly postupně rozptýleny.

F. Kobliha, V. Rytíř, L. Brož (1)

 

Ex libris Jaroslav Červený (1928) - zinkografie

 

ČERVENÝ Jaroslav
14. 3. 1881 - 30. 3. 1956 Kutná Hora

Typograf, od 1921 vrchní korektor Státní tiskárny v Praze. Kutnohorský regionalista a člen archeologického spolku Vocel. Autor odborných článků v časopisu Typografia. Člen SSPE od 1948.

J. Váchal, J. Sejpka, M. Florian (1)

 

Ex libris J. H. Štěrby (1929)

 

ŠTĚRBA Josef
18. 3. 1888 Chylice u Uh. Hradiště - 3. 4. 1970 Uherské Hradiště

Od 1908 učitelem na Slovácku, 1951-58 ředitelem Slováckého muzea. Člen redakce Bibliofila, významný člen Skupiny moravských bibliofilů. Organizátor, člen SČB a SSPE od 1964. S drobnou grafikou se seznámil prostřednictvím K. J. Obrátila. Sběratel bezručian, masarykian a máchovských tisků. Osobní přítel J. Hodka, s nímž začal učitelskou dráhu na Slovácku.

L.: Glivický J.: Osmdesát let J. H. Štěrby (in: Zprávy SSPE 1968, č. 1-3, s. 8); Glivický J.: Nestor moravských exlibristů a bibliofilů zemřel (in: Zprávy SSPE 1971, č. 2, s. 6)
A. Procházka, J. Váchal, J. Konůpek, S. Kulhánek, M. Galanda, L. Fulla, R. Kubíček (1)

 

Ex libris Ing. Ot. Hradečný (1936)

 

HRADEČNÝ Otakar
26. 1. 1905 Olomouc - 30. 10. 1983 Praha

Inženýr elektrotechnik, pracoval ve stavebním úřadu pošt v Praze a Liberci, od 1951 ve Výzkumném ústavu pro elektrotechnickou fyziku a v Elektropodniku hl. m. Prahy. Od 1965 v důchodu a od 1970 brigádník ve Vojenském historickém ústavu. Velmi aktivní univerzální sběratel a organizátor spolkového života po několik desetiletí, významně se podílel na tvorbě přírůstkových soupisů exlibris. K tvorbě exlibris přivedl řadu umělců, mezi jinými také J. Vodrážku. Již od 1931 začíná publikovat v Bibliofilu zejména o činnosti SSPE. Po J. Žižkovi převzal redakci Zpráv vydávaných za okupace a vydávání soupisů exlibris. Redaktorem spolkového časopisu byl s přestávkami od 1952 do 1977; tam i do jiných tiskovin napsal mnoho informačně cenných příspěvků. Členem SSPE byl od 1929, předsedou 1975-1977, čestný člen 1975. Vyměňoval na 400 listů. Shromáždil sbírku asi 90 tis. listů, jejíž část je v Kabinetu exlibris v Chrudimi, velká část je rozptýlena.

L.: Vencl; Samšiňák K.: Zemřel Ing. Ota Hradečný (in: Zprávy SSPE 1983, č. 4, s. 11-12)
J. Vodrážka, K. Kinský a mnoho dalších (1)

 

Ex libris Jar. Jozefy (1936)

 

JOZEFY Jaroslav
4. 4. 1883 Litomyšl - 19. 10. 1958 Čimice u Prahy

Knihařský dělník v několika pražských tiskárnách, aktivní sběratel. Bibliofil, čestný člen SSPE (1954).

L.: Hradečný O.: Zemřel Jaroslav Jozefy (in: Zprávy SSPE 1958, č. 30-31, s. 9)
O. Štáfl, J. Váchal, A. Macková, J. Konůpek, F. Kobliha, P. F. Malý (1)

 

Ex libris Máni Jančákové (1936)

 

JANČÁKOVÁ (roz. PŘIBILOVÁ) Marie viz výše >

 

Ex libris Dr. Jaromír Malý (1936)

 

MALÝ Jaromír viz výše >

 

Ex libris Dr. Jan Bartoš (1941)

 

BARTOŠ (- BĚLČICKÝ) Jan
17. 5. 1887 Bělčice na Hané - 7. 10. 1955

Na univerzitě v Praze vystudoval češtinu a francouzštinu. Katolický spisovatel, fejetonista a prozaik, autor gramatických a literárné historických příruček. Učil na gymnáziích v Berouně, Praze, Strážnici aj. Dlouholetý člen SSPE, v roce 1951 redaktor Knižní značky.

L.: Lit. lexikon
L. Stehlík, J. Váchal, A. Macková, A. Moravec, R. Pařízek, K. Kinský, B. Štorm, B. Hrabal (1)

 

Ex libris Ctibora Šťastnýho (1942)

 

ŠŤASTNÝ Ctibor

(1880 - 1962)
Učitel, později ředitel školy v Bzenci. Amatérský malíř a grafik, sběratel exlibris. Od konce třicátých let si dopisoval s Josefem Váchalem, za války a po roce 1945, kdy byl nedostatek tabáku a vína, se stal jedním z nejzasloužilejších dodavatelů obou uvedených artiklů, bez nichž by byl umělcům život fakticky nemožný. (2)

(18. 10. 1884 v Bzenci - 5. 12. 1962 tamtéž) absolvoval učitelský ústav v Příboře, poté učil v Súchavě (spolu s plzeňským malířem a grafikem Josefem Hodkem) a Ostrohu. Za 1. sv. války zajat, po návratu učitelem v Bzenci, později tamním ředitelem. V roce 1943 byl po přímém udání spolu se svou ženou zatčen gestapem a vězněn až do roku 1945 v koncentračním táboře ve Zwickau. Po válce znovu navázáno korespondenční přátelství s Josefem Váchalem (roku 1947 Šťastný navštívil Váchala ve Studeňanech i osobně), které trvá až do Šťastného smrti. Grafiku začal Šťastný tvořit v roce 1932 za vedení J. Dobrovolského, Bartošíka a Beneše Buchlovana. Věnoval se především tvorbě exlibris (vytvořil jich přes 350), svůj dům a místní sokolovnu vyzdobil sgrafity, v miniaturních leptech ztvárnil památná místa svého rodného města. Nejcennější z nich jsou soubory Památné lípy bzenecké a Naše úvozy. (3)

 

Ex libris Ireny Novákové (1942)

 

 

Ex libris Ivan Berka (1945)

 

BERKA Ivan
8. 6. 1918 Vídeň - 15. 9. 1989 Brno

Farmaceut a doktor přírodních věd, zabýval se průmyslovou hygienou, hygienou práce a toxikologií. Od 1922 působil v Brně. Vzdělaný sběratel a bibliofil, člen SSPE i SČB od 1942, sběratel od 1939. Publikoval a přednášel, spolupracoval s M. Helceletem a knihařem Jindřichem Svobodou. Měl vztah k hudbě a byl aktivním kinoamatérem. Vlastnil asi 30 exlibris.

L.: Kocman H. J.: Vzpomínka na RNDr. a PhMr. Ivana Berku (in: Zprávy SČB 1990, č. 2, s. 55-56)
O. Menhart, P. Dillinger, K. Müller, V. Mašek, M. B. Romberg, D. Berková, C. Bouda, K. Lhoták (1)

 

Ex libris Ruda Klinkovský (1945)

 

Ex libris Ruda Klinkovský (1945)

 

KLINKOVSKÝ Rudolf
27. 5. 1910 Zlín - 24. 1. 1973 Zlín

Úředník, tajemník Českého fondu výtvarných umění ve Zlíně. Vydavatel bibliofilií a souborů exlibris i volné grafiky. Velmi aktivní sběratel grafiky prakticky všech umělců své doby. Jeho rozsáhlá sbírka byla po smrti postupně rozptýlena. Člen SSPE od 1943. K šedesátinám R. K. byl vydán významný soubor šedesáti grafických listů předních umělců.

L.: F. D. (Dvořák): Odkaz bibliofila a sběratele grafiky (in: Zprávy SČB 1975, č. 4, str. 13)
E. Kotrba, J. Liesler, J. Jiřincová, A. Grmelová a další (1)

 

Ex libris Karla Sedláčka (1945)

 

SEDLÁČEK Karel
23. 5. 1916 Brno - 3. 7. 1990 Brno

Vyučený drogista, úředník podniku Drogerie Brno. Ke sběratelství jej 1938 přivedl V. Rytíř. Jako důchodce pracoval ve velkém brněnském antikvariátu, kde svoji sbírku postupně rozprodal. Členem SSPE byl od 1940. Vyměňoval na 70 eclibris a asi 40 listů příležitostné grafiky.

P. Šimon, J. Váchal, J. Konůpek, J. Vodrážka, L. Brož, M. Pařízek, F. Bílkovský (1)

 

Ex libris MUDr. Ludvík Klenka (1945)

 

 

Ex libris Gianni Mantero (1950)

 

MANTERO Gianni
10. 1. 1897 Novi Ligure - 29. 5. 1985 Como

Italský stavební inženýr a architekt převážně sportovníxh staveb, žil v Como v severní Itálii. Kolem 1920 si vyryl vlastní exlibris. Vážnou sběratelskou činností se začal zabývat 1930, stal se pravděpodobně největším sběratelem knižních značek na světě (1200 listů na své jméno od 150 umělců, mezi nimi i od mnoha českých). Podílel se na organizaci setkání v Kufsteinu 1953, kde byl položen základ k tradici mezinárodních sjezdů a stal se spoluzakladatelem FISAE 1966 v Hamburku. Byl členem mnoha sběratelských společností. Členem SSPE od 1948.

L.: In memoriam G. M. (in: Zprávy SSPE 1986, č. 1, s. 4-6)
Bruno da Osimo, M. Fingesten, T. Marangoni, I. Zetti, J. Vodrážka a mnoho dalších (1)

 

Ex libris Ladislav Hodný (1951)

 

HODNÝ Ladislav
3. 6. 1909 Týn nad Vltavou - 13. 3. 2000

Přední umělecký knihař z Týna nad Vltavou, člen SSPE od 1945.

L.: Chagall
J. Váchal, O. Menhart, M. Florian (1)

 

Ex libris Kluge Sammler z Chytrákova (1952)

 

 

Ex libris JUDr. František Steinfeld

 

 

Ex libris M. Helcelet

 

HELCELET Mojmír
16. 2. 1879 Vyškov - 14. 4. 1969 Brno

Farmaceut v Brně. Zakládající člen SČB. Podnětem ke sběratelství mu byla rodinná tradice a knihovna jeho děda, lékaře Jana H. (1813-1879) a otce JUDr. Ctibora H. (1844-1904). Ke sběratelství exlibris jej přivedl K. J. Obrátil 1910, předtím si však pořídil knižní značku od V. Preissiga. Stýkal se s S. K. Neumannem a před rokem 1918 převzal jeho sbírku exlibris. Měl značky všech klasiků české moderní grafiky (vyměňoval na 140 vlastních listů). Helceletova sbírka zahrnovala asi 20 tis. exlibris a asi 12 tis. jiných listů příležitostné a volné grafiky; sbírka byla po částech rozprodána. Publikoval v Bibliofilu, jehož první ročník redigoval, v Knižní značce a jinde. Významná osobnost sběratelství českého exlibris.

L.: Pavelka E. J.: Lékárník PhMr. M. H., bibliofil a sběratel (in: Zprávy SSPE 1974, č. 1, s. 1-2); Vencl S.: Exlibristické rukopisy z pozůstalosti JUDr. E. Pavelky (in: Sborník ...SSPE, 2002); Glivický J.: Sto let od narození M. H. (in: Zprávy SČB 1979 č. 2, s. 44-45); Sedláček K.: Dvě jubilea PhMr. Mojmíra Helceleta (in: Knižní značka 1948, č. 1, s. 13-14)
A. Kunst, K. Němec, J. Váchal, F. Hlavica, J. Vláčil, D. Bilovská, E. Milén (1)