Literatura

Úvodem
Knihy vydané v 1. polovině 20. století zde nejsou (až na výjimky) uvedeny - většinou se jedná o rarity, bibliofilie a obtížně dostupné originály na straně jedné a publikace okrajového charakteru na straně druhé. Také zde neuvádíme několik samizdatových vydání z 80. let. U většiny knih je k dispozici náhled na titulní stranu.

K některým z Váchalových knižních děl, která nebyla znovu vydána, naleznete chronologicky zasazené stručné charakteristiky v sekci Život a dílo. To je žel případ některých vrcholných děl - např. Receptáře barevného dřevorytu (viz Život a dílo >) nebo Moru v Korčule (viz Život a dílo >).

Dále odkazujeme na katalogy významnějších knihoven, na ČNB (Českou národní bibliografii) a pro detailnější studium také na publikaci Josef Váchal: ohlasy na život a tvorbu (viz níže >). Oddíl Literatura není odkazy provázán s oddílem Ukázky.

1. část - Knihy o životě a díle Josefa Váchala, katalogy výstav

2. část - Knihy sestavené z jeho přednášek, záznamů, korespondence etc

3. část - Knižní díla a znovu vydané grafické cykly Josefa Váchala

4. část - Knihy jiných autorů s ilustracemi Josefa Váchala

5. část - Jiné


Knihy o životě a díle Josefa Váchala, katalogy výstav

Kroutvor, Josef; Ajvaz, Michal; Hruška, Petr; Pelánek, Jan: Josef Váchal. 491 s. Praha: Argestea 1994. ISBN 0-8109-3127-3.
Nejvelkolepější publikace o Josefu Váchalovi. Krásná mohutná kniha tisknutá na kvalitní papír s velkým množstvím neméně kvalitních reprodukcí. Průřez (vzhledem k rozsahu Váchalova díla samozřejmě velmi letmý) celou výtvarnou tvorbou. Textová část je tvořena několika kapitolami o životě a díle, událostech a dokumentech. Na závěr nechybí soupis grafického díla (dnes již ne zcela aktuální) a několik fotografií. Přiložen je také seznam vystavených prací na výstavě v Galerii Rudolfinum, která proběhla mezi 9. 12. 1994 a 19. 2. 1995 - u příležitosti konání této Váchalovy doposavad největší výstavy kniha vyšla.
Publikace získala ocenění Nejkrásnější kniha roku 1994 v kategorii knih o výtvarném umění a obrazových publikací, dále získala Cenu za vynikající polygrafické zpracování udělenou Svazem polygrafických podnikatelů. Pokud se nespokojíte s výpůjčkou z knihovny, bude se vám tato kniha dnes již obtížně shánět.

Bajerová, Marie: O Josefu Váchalovi. 188 s. Praha: Praž. imaginace 1991. ISBN 80-7110-017-X.
Naprostý základ. Text, který vznikal koncem šedesátých let - v době, kdy bylo znovu objevováno mohutné dílo ve Studeňanech dožívajícího Váchala. Autorka se s Mistrem osobně seznámila, prostudovala všechna jeho dostupná díla a naslouchala jeho vyprávění. Kniha byla dokončena roku 1970, nedlouho po Váchalově smrti, na vydání však čekala více než dvacet let. Oproti jiným publikacím je zde větší pozornost věnována umělcovu dětství. Vše je doplněno úryvky z některých významných Váchalových děl a několika fotografiemi.
(viz pasáž v Životě a díle >)

Olič, Jiří: ...Nejlépe tlačiti vlastní káru sám: život Josefa Váchala. 257 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1993. ISBN 80-85192-57-8.
Životopisná kniha sepsaná v 80. letech a vydaná nejprve v samizdatu. Život Josefa Váchala rozdělený do mnoha zajímavých, místy takřka sugestivních, kapitol. Manipulativní, avšak poměrně přiměřená (narozdíl "volného pokračování" - viz níže) kritika rozporuplnějších momentů v životě a díle. Z textu je znát tehdejší fascinace autora knihy osudem génia.

Olič, Jiří: Neznámý Váchal: život umělce. 254 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2000. ISBN 80-7185-283-X.
Místy křečovitá revize Váchalova života a díla. Nedoporučujeme čtenáři, který není předem více obeznámen se životem a dílem Josefa Váchala. Kniha je jinak kvalitně technicky zpracována.

Bydžovská, Lenka; Hilská, Kateřina; Diviš, Jan: Umělecké sdružení Sursum 1910-1912. 299 s. Praha: Galerie hlavního města Prahy a Památník národního písemnictví 1996. ISBN 80-7010-044-3.
Krásná kniha, která vás zahrne velkým množstvím informací o uměleckém sdružení, které Váchal v době doznívající secese spoluzakládal. Každému z významných členů sdružení je zde věnována samostatná část (Váchal, Adámek, Kobliha, Konůpek, Pacovský, Zrzavý a další). Velké množství přetisknutých dokumentů a reprodukcí uměleckých děl. Veškerý text i v angličtině.
Vyšlo u příležitosti výstavy Sursum 1910 - 1912, kterou v roce 1996 pořádala Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Šejn, Miloš: Josef Váchal, dílo. 47 s. Roudnice nad Labem: Oblastní galerie výtvarného umění 1984.
Menší - avšak pečlivě sestavená - publikace vydaná u příležitosti výstavy ke 100. výročí Váchalova narození. Několik kratších textů seznamujících čtenáře s jeho životem a dílem. Také několik velmi zajímavě vybraných černobílých reprodukcí. Přiložen seznam vystavených prací.

Kroutvor, Josef: Šumava a Josef Váchal. 44 s. Praha: Argestea 1994. (vyšlo i v německém překladu Der Böhmerwald und Josef Váchal).
Brožura, která obsahuje velice pěkné povídání o Váchalově vztahu k Šumavě, jeho cestách a okolnostech vzniku některých jeho knih. Obsahuje také devatenáct malých (v rámci možností však velmi kvalitních) reprodukcí barevných dřevorytů z kolosálního (veřejnosti bohužel stále obtížně dostupného) díla Šumava umírající a romantická a jednu z Receptáře barevného dřevorytu. Pokud člověk shlédl některý jiný z šumavských dřevorytů v originále, udělá si na základě reprodukcí alespoň částečnou představu o velkoleposti těchto dalších. Lze jen doporučit. Jediným neduhem je chatrná vazba - po několika otevřeních se rozpadne (ověřeno na více výtiscích).

Mrázová-Schusterová, Marcela: Josef Váchal a kniha. 27 s. Praha: NČSVU 1968.
První práce o Josefu Váchalovi v době jeho znovuobjevování koncem 60. let. Součástí je soupis knižního díla od M. Bajerové.
(viz také v Život a dílo >)

Bílek, Karol: Josef Váchal (1884 - 1969): písemná pozůstalost. 36 s. Praha: PNP 1978.
Brožura se soupisem písemné pozůstalosti (včetně značného množství korespondence) uchovávané v Památníku národního písemnictví.

Labuťová, Jindřiška; Baják, Milan: Josef Váchal: ohlasy na život a tvorbu. 193 s. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna 1998. ISBN 80-7052-047-7.
Vyčerpávající seznam knih a článků v tisku, které se týkají Josefa Váchala. Obrovské množství odkazů.

Kaše, Jiří: Malíř na frontě: Josef Váchal na bojišti 1. světové války. 18 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2003.
Základní informace, nákresy, mapky a dokumenty týkající se Váchalova působení v údolí řeky Soča na italské frontě. Je zde popsána výprava několika badatelů na tato místa v 90. letech a jejich úspěchy při odkrývání (žel jen nepatrné) části Váchalových nástěnných maleb v sočském kostele.
(viz pasáž v Životě a díle >)

Klínková, Hana; Olič, Jiří: Šumava Josefa Váchala. 16 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1999 (pro Muzeum Šumavy v Kašperských Horách). ISBN 80-7185-250-3.
Seznámení s Váchalovými cestami na Šumavu, jeho láskou k tomuto kraji a prací na Šumavě umírající a romantické.
Reprodukce několika kreseb a dokumentů.

Šejn, Miloš; Čeliš, Jan K.: Josef Váchal - fotografie. Brno: Moravská galerie v Brně 1984.
Rozsahem menší, nepříliš kvalitně vytištěná publikace (velmi citelné u reprodukovaných fotografií), která je však unikátní svým zaměřením na fotografickou činnost Josefa Váchala (jinde nenajdete). Obsahuje několik ukázek jeho tvorby a její zasvěcený rozbor. Sešit byl vydán u příležitosti výstavy fotografií v Moravské galerii v Brně ke 100. výročí narození umělce. Vzájemně se tedy doplňuje s katalogem výstavy v Roudnici nad Labem (viz >).

Kaše, Jiří a kol.: Portmoneum: Museum Josefa Váchala v Litomyšli. 55 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2003. ISBN 80-7185-595-2.
Brožura, kterou si zakoupíte při návštěvě litomyšlského Váchalova musea. Poskytne vám informace o Váchalových nástěnných malbách v domku Josefa Portmana, okolnostech jejich vzniku a náročném restaurování v 90. letech. Doplněno samozřejmě také řadou fotografií.

Kaše, Jiří; Kruis, Ivan: Portmoneum: Museum Josefa Váchala Litomyšl. 52 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1997 (vyd. 3.). ISBN 80-7185-092-6.
Starší, poněkud chudší (a výrazně menšího formátu), podoba výše popsané publikace.

Josef Váchal - krajská galerie v Hradci Králové / srpen - září 1970. 21 s. Hradec Králové: Krajská galerie v HK 1970.
Skromná publikace vydaná u příležitosti výstavy v roce 1970. Seznam vystavených prací.

Kočová, Petra: Josef Váchal - sbírka Západočeské galerie v Plzni. 21 s. Plzeň: Západočeská galerie 2004. ISBN 80-86415-26-0.
Vyšlo u příležitosti výstavy ke 120. výročí narození Josefa Váchala v plzeňské Galerii 13. Seznam děl ve sbírce Západočeské galerie, kratší text o J. V., barevné reprodukce.

Dačeva, Rumjana: Josef Váchal - Exlibris. 18 s. Praha: Památník národního písemnictví 1995.
Vyšlo u příležitosti výstavy realizované Kabinetem ex libris PNP v Chrudimi v létě 1995. Seznam vystavených prací. Kratší text o Váchalově tvorbě knižních značek.

Mrázová, Marcela: Zasloužilý umělec Josef Váchal. 28 s. Praha: Památník národního písemnictví 1984.
Vyšlo u příležitosti výstavy (prosinec 1984 - leden 1985 ve výstavním sále PNP) k 100. výročí umělcova narození. Text o J. V. od M. Mrázové, černobílé reprodukce a několik fotografií. Přiložen seznam vystavených prací.

Dačeva, Rumjana; Klínková, Hana: Josef Váchal 1884 - 1969. 104 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2003. ISBN 80-7185-763-7.
Vydařený katalog výstavy Josefa Váchala v Bratislavě (květen - srpen 2005) Obsahuje řadu barevných reprodukcí Váchalových obrazů, životopis umělce a zejména unikátní studii Josef Váchal a Slovensko.

Josef Váchal ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové. 32 s. Hradec Králové: Galerie moderního umění v Hradci Králové 2006. ISBN 80-58025-54-X.
Skromnější (avšak pěkně udělaný) katalog k nedávné výstavě. Barevné reprodukce, na obálce osm z deseti listů grafického cyklu Sedmero hlavních hříchů.

Kolektiv autorů: Josef Váchal - Sborník textů ze sympozia v Klatovech. 181 s. Klatovy: Galerie Klatovy / Klenová (první svazek edice KLAS) 2007. ISBN 978-80-87013-07-6.
Sborník nesmírně zajímavých přednáškových textů z vydařeného vědeckého sympozia, které proběhlo koncem října 2006 v Klatovech (viz článek >).

Samšiňák, Karel: Traktát o Váchalovi. 17 s. Praha: Spolek českých bibliofilů 2007.
Drobná bibliofilie s krátkým textem o Váchalově studeňanském strádání. Vytištěno na losinském přírodním papíru, ilustrováno linorytem od Michala Cihláře. 195 ručně signovaných výtisků.

Josef Váchal - výbor z celoživotního díla 1906 - 1954. 28 s. Praha: Galerie hlavního města Prahy 1966.
Katalog k zásadní výstavě, která oživila zájem o Váchalův život a dílo (zejména zásluhou M. Bajerové a M. Mrázové-Schusterové).

Josef Váchal 1884 - 1969 Mezi Bohem a Ďáblem. 122 s. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka 2008. ISBN 978-80-7185-913-0.
Nepříliš objevný katalog k významné výstavě konané v rámci festivalu Smetanova výtvarný Litomyšl v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Obsahuje článek Josef Váchal, Východiska a inspirace (R. Dačeva), který byl již otištěn v katalogu k bratislavské výstavě (>). Dále zde najdete shrnující text Josef Váchal a Litomyšl (J. Kaše), obligátní Životopisná data (R. Dačeva) seznam vystavených děl a přiměřeně rozsáhlé množství barevných reprodukcí.

Kotek, Josef: Neuchopitelný Josef Váchal. 119 s. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov 2008. ISBN 978-80-86559-94-0.
Rozbor výtvarných děl českého malíře Josefa Váchala. Je zde zkoumáno Váchalovo úsilí o tvůrčí svobodu v obsahové i formální stránce tvorby. Publikace je doplněna 42 stránkovou obrazovou přílohou.

Rakušanová, Marie; Klínková, Hana; jináková, Ivana: Šumava - Alfred Kubin / Josef Váchal. 200 s. Praha: Arbor Vitae / Plzeň: Západočeská galerie 2009. ISBN 978-80-87164-18-1.
Poměrně velkorysá publikace, která vyšla u příležitosti výstavy Kubin - Váchal v Plzni na jaře 2009. Zabývá se "šumavskou" tvorbou obou významných umělců, nachází mezi nimi spoustu paralel a styčných ploch. 150 barevných reprodukcí děl obou Mistrů. Zvláště v Prápadě A. Kubina je jich spousta naprosto unikátních.


Knihy sestavené z jeho přednášek, rukopisů, záznamů, korespondence etc.

Váchal, Josef: Zapáliv si cigáro Operas: výbor z korespondence z let 1940 - 1962. 271 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1999. ISBN 80-7185-262-7.
Dobře sestavený menší výbor z korespondence s přáteli (sest. J. Olič). Knížka se dobře čte, je plná hořkosti umělcova životního údělu, ale také krásného humoru; jeho postojů a popisu okolního dění.

Váchal, Josef: Očarovaná Šumava. 80 s. Praha: Památník národního písemnictví (pro Spolek českých bibliofilů) 1986.
Někdy také nazývána "Malá Šumava". Dobrodružná povídka, kterou Váchal napsal v době svých toulek Šumavou předtím, než vytvořil "Velkou Šumavu" - Šumavu umírající a romantickou. Čtení je to humorné, sloh půvabně kostrbatý. Ilustrovaný rukopis je nezvěstný, zachoval se pouze opis Anny Mackové s několika dodatečnými Váchalovými ilustracemi. Vydání v krásné vazbě z roku 1986 je vydařenou bibliofilií, obohacenou navíc novým otiskem Váchalova dřevorytu a také mapkou Šumavy s vyznačenými místy, kde se děj odehrává.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Paměti Josefa Váchala, dřevorytce. 332 s. Praha: Prostor 1995. ISBN 80-85190-36-2.
Další ze základních pramenů. V tomto spisu Váchal v třicátých letech vylíčil na základě svých vzpomínek a deníků vlastní zážitky od nejútlejšího dětství až po začátek první světové války. Knize je vytýkáno místy neobjektivní hodnocení mnoha skutečností, které vznikalo s odstupem času pod vlivem umělcova zahořknutí z malého uznání jeho díla v době První republiky. To však tuto knihu rozhodně neznehodnocuje.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Živant a umrlanti. 125 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1995. ISBN 80-85192-37-3.
Svérázný Váchalův dopis-román, který napsal v roce 1956 Ladislavu Stehlíkovi, autoru trilogie Země zamyšlená (viz ukázky >). Humorný popis nočního dialogu mezi Váchalem a několika umrlci. Lepší vydání než toto od Paseky si těžko lze představit. Vedle přepisu románu obsahuje také kompletní přetisk rukopisu a další korespondenci s L. Stehlíkem a dr. Řeřichou. Doplněno několika kresbami a fotografiemi.
(Viz Fotogalerie >)
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Církev a blouznivci: historie sektářství a bludařství. 163 s. Praha, Volvox Globator 1992. ISBN 80-900906-7-2. (2. vyd.: 157 s. Praha: Volvox Globator 2000. ISBN 80-7207-344-3.).
Text nerealizované přednášky pro Sdružení volné myšlenky, který Váchal vyčlenil pro samostatné knižní vydání (ke kterému tehdy nakonec nedošlo). Historie sektářství od dob starověkého Říma s obsáhlým rejstříkem bludařů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Ďábel a boj proti němu církví a osvícenci a jiné přednášky pronesené Josefem Váchalem - dřevorytcem na schůzích Sdružení Volné myšlenky. 267 s. Praha: Volvox Globator 1996. ISBN 80-85769-94-8 - 80-85769-95-6.
Několik Váchalových přednáškových textů (Komika doby temna; Praha před revolucí r. 1848; Ďábel a boj proti němu církví a osvícenci; Kramářské lidové písně minulých věků; Kadaver aneb kterak chovají se buňky, skládající kdys živé lidské tělo, nějaký čas po smrti; O grafice, specielně o dřevorytu) - některé výrazně více, některé méně kvalitní a zajímavé.
(Také viz Život a dílo > a >)

Váchal, Josef: Deníky: výbor z let 1922 - 1964. 367 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1998. ISBN 80-7185-136-1.
Výbor z deníkových záznamů (sest. J. Olič), které si Váchal vedl celou řadu let. Najdeme zde vedle kusých zmínek o umělecké tvorbě a stycích s přáteli především ty nejvšednější události, jako např. počasí, co bylo k obědu, procházky se psem, nebo peripetie s přítelkyní Mackovou. Pro většinu lidí asi dlouhé a nestravitelné čtení, pro váchalofila nezbytnost. Čtenář Váchalem posedlý zalituje, že se jedná pouze o výbor, nikoli soubor všech jeho deníkových záznamů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Dopis Jakubu Demlovi. 24 s. Brno: Ohnisko 1994. ISBN 80-900805-6-1.
Působivý dopis z roku 1912, kdy se Váchal přátelil a intensivně spolupracoval s Josefem Demlem. Pisatel se zde vyznává ze svých tehdejších rozkolísaných myšlenek a pocitů.

Váchal, Josef: Kus žvance a hrst tabáku: dopisy Josefa Váchala Ctiboru Šťastnému z let 1949 - 1958. 143 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2004. ISBN 80-7185-667-3.
Další zajímavý výbor z Váchalovy korespondence. Pro běžného čtenáře možná o něco méně záživný než Zapáliv si cigáro Operas (viz výše <). Publikace je pečlivě a uceleně zpracována (jmenný rejstřík, podrobná ediční zpráva), nepochopitelný je pouze přebytek (334) stručných poznámek a komentářů (díky nimž se např. dozvíte, kdo to byl T. G. Masaryk nebo B. Němcová), na které je odkazováno v textu, což možná trochu zbytečně odvádí pozornost čtenářovu.

Váchal, Josef: Sedm textů Josefa Váchala. 73 s. Praha: Trigon 1990. ISBN 80-900077-6-7.
Pěkný přetisk prvního samizdatového vydání. Úvahy, dopisy, jedna báseň a jedna přednáška. Doplněno velmi zajímavými fotografiemi.

Mrázová, Marcela: Milý a dobrý hochu - Milovaný důstojný pane! 199 s. Praha: Trigon 2005. ISBN 80-86159-59-0.
Velmi pěkné vydání úchvatné korespondence Josefa Váchala s Jakubem Demlem z let 1912 a 1913. Úvod, poznámky, soupis dosud publikovaných dopisů a ediční poznámka od historičky umění Marcely Mrázové. Obohaceno také několika fotografiemi a reprodukcemi Váchalových grafik. Vyšlo 400 výtisků.


Knižní díla a znovu vydané grafické cykly Josefa Váchala.

Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická. 288 s., originální formát 480x640, ručně vázaná. Praha: Paseka 2008. ISBN 978-80-7185-900-0.
Podrobnosti později. Zatím viz úvodní stránka >.

Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická. 316 s. Praha: Paseka 2008. ISBN 978-80-7185-901-7.
Podrobnosti později. Zatím viz úvodní stránka >.

Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická. 155 s. České Budějovice a Pelhřimov: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s. r. o. 2007. ISBN 978-80-86964-01-0 (JVK), ISBN 978-80-86559-62-9 (NTP).
Přepis textové části (tedy bez výtvarných reprodukcí kromě Váchalova autoportrétu z Receptáře barevného dřevorytu a fotografie jeho průkazu člena klubu Československých turistů) jednoho z nejvýznamnějších děl Josefa Váchala (viz Šumava >).

Váchal, Josef: Krvavý román: studie kulturně a literárně historická. 318 s. Praha: Paseka 1990. ISBN 80-85192-00-4. (také 303 s. Praha: Odeon - Hradec Králové: Kruh 1970.)
Pravděpodobně nejznámější, takřka kultovní, Váchalovo dílo je možná zbytečné představovat. V knize dokončené roku 1924 složil Josef Váchal hold lidovému čtení 19. století - krvavému románu, "krváku". Tohoto brakového žánru, jehož charakteristickými rysy byla prostoduchá srozumitelnost, romantika a dobrodružný děj, byl Váchal velkým znalcem, sběratelem a obdivovatelem. Ději předchází studie o historii a významu krvavého románu. Samotný děj je rozvinut do takřka nezvladatelného množství linií. Typické vlastnosti krváků jsou zde tak dohnány do extrému, čímž se dílo vlastně stává jejich velmi humornou parodií.
V postavách Krvavého románu Váchal mimo jiné karikuje mnoho svých přátel (což bylo dokonce příčinou roztržky s J. Portmanem) a sám mezi ně vstupuje ve více podobách (zejm. jako dřevorytec Paseka). To vše je doprovázeno množstvím jednoduchých expresivních dřevorytů.
Knihu vydalo v poměrně velkém nákladu nakladatelství Paseka (postava z Krvavého románu dala tomuto nakladatelství jméno) jako svůj první titul krátce po revoluci, vybrané pasáže také namluvil svým nezaměnitelným hlasem Leoš Suchařípa (viz Dokumenty >). Pro náročné doporučujeme také vydání knihy z roku 1970 (též viz Život a dílo >).
Kniha se v první polovině 90. let dočkala i zfilmování (ještě předtím amatérského), byla zpracována i do podoby divadelní hry.
Výjevy z Krvavého románu také naleznete v podobě sgrafit na stěně domu knihkupectví Paseka v ulici Josefa Váchala v Litomyšli.
V době psaní těchto řádek je pozoruhodným jevem cena "pasekového" vydání v antikvariátech, která je někdy i desetinásobná oproti novému výtisku objednanému přes internet přímo u nakladatelství.
Původní vydání z roku 1924 - 17 výtisků; 304 stran, 68 ilustračních dřevorytů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef - Graveur sur bois: Roman Sanglant. 325 s. Levallois-Perret (Paris): Engouletemps 2007. ISBN 978-2-9700444-7-5.
Francouzské vydání Krvavého románu v podobné úpravě, jako je vydání od nakl. Paseka. Do francouzštiny přeložila Myriam Prongué. Kniha vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR.

Váchal, Josef: Ďáblova zahrádka, aneb, Přírodopis strašidel. 307 s. Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-32-2.
Skvostné dílo, ve veřejném povědomí poněkud nezaslouženě ve stínu Krvavého románu. Rozsáhlý a ucelený atlas strašidel, na které lze na tomto světě natrefit. Dělí se zde na tři skupiny - strašidla přírodní povahy, bytosti vznikající ze špatných lidských činů a vlastností a strašidla ďábelská. Všechna strašidla jsou zde zvlášť popsána, znázorněna jsou pak na skvělých barevných i černobílých dřevorytech. Jako literaturu, ze které čerpá, uvádí Váchal díla antická, středověká církevní i národopisná, zejména však spisy barokní. Kniha je psána svérázným archaickým slohem, obdařena je obrovskou porcí humoru a mystifikace. Vlastním popisům předchází předmluva, doplněny jsou také řadou vyprávění o setkáních lidí se strašidly a doslovem. Jedno z vrcholných děl Josefa Váchala. Velmi kvalitní vydání od Paseky, řadu let již rozebrané.
Původní vydání z roku 1924 - 17 výtisků; 308 stran, 69 barevných dřevorytů, 137 černobílých dřevorytů, vložek a iniciál.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Vidění sedmera dnů a planet. 1 sv. Praha - Litomyšl: Paseka 1998. ISBN 80-7185-198-1.
První Váchalova kniha. Ilustrace v tomto působivém visonářském díle byly vyryty spolu s textem jediným rýtkem, které Váchal dostal od přítele Emila Pacovského.
Nakladatelství Paseka vydalo tuto knížku v omezeném nákladu na ručním papíře.
Původní vydání z roku 1911 - 50 výtisků, z toho několik kolorovaných; 34 stran, linorytová předsádka, 32 celostránkové dřevořezy, jeden menší.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Malíř na frontě: Soča a Italie 1917 - 18. 259 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1996. ISBN 80-7185-060-8. (také 410 s. Vršovice: Anna Macková 1929.)
Výjimečné Váchalovo literární dílo, které popisuje válečné peripetie malíře na italské frontě závěrem 1. světové války. Poutavé svěží vyprávění. Řada humorných, ale také dojemných momentů. Nechybí ani množství dřevorytů, které zachycují alpskou krajinu, válečné výjevy a různé umělcovy zážitky. Kniha, ke které získáte osobní vztah.
Skromná brožovaná knížka malého formátu od nakladatelství Paseka není zcela adekvátní tomuto dílu (kvalita reprodukcí dřevorytů; také se špatně čte). Čas od času je k mání ještě původní vydání od Anny Mackové z roku 1929 (samozřejmě za mnohonásobně vyšší cenu) - 457 výtisků; 410 stran, 42 dřevorytů, 1 linoryt; všechny výtisky číslovány a až do čísla 157 opatřeny podpisem autora.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Nový kalendář tolerancý na rok 1923 aneb Rokodník. 120 s. Praha: Trigon 1993. (také Vídeň: Victoria Aeterna 1984)
Parodie na lidové kalendáře. Místo svatých jsou zde ke dnům přiřazeny jména nejrůznějších bludařů, sektářů, heretiků a odpadlíků; text je satirou tehdejších poměrů na umělecké scéně, zesměšňováno je zde dílo některých Váchalových známých i jeho vlastní.
Původní vydání z roku 1922 - 25 výtisků; 100 stran, 14 celostránkových dřevorytů, 4 menší, 4 vignety.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Nový pekelný Žaltář, aneb, Diwowé ďábelští. 66 s. Praha: Volvox Globator 1992. ISBN 80-90906-8-0.
Toto dílo vytvořil Váchal v reakci na bolestivý rozchod s Jakubem Demlem. Vyprávění o obyvatelích pekla psané archaickým jazykem s humornými prvky. Nemá smysl pokoušet se o interpretaci. Avšak, jak Váchal píše v úvodu, kniha vám způsobí potěšitedlnou kratochvíli.
Původní vydání z roku 1913 - 100 výtisků; 68 stran, 20 dřevorytů, 14 iniciál, 12 koncovek, 1 vigneta.

(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Opata Longina z Tarasconu Veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší. 22 s. Praha: Lege Artis 1991.
Původní vydání z roku 1912 - 23 výtisků; 26 stran, 7 dřevorytů, 1 iniciála.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef; Šimánek, Josef: Putování malého Elfa. 24 l. Praha: Lege artis 1995. ISBN 80-901741-4-0.
Přenádherné dřevoryty (15 celostránkových) se vymaňují z kategorie ilustrací k pohádce a zcela zastiňují doprovodnou báseň Josefa Šimánka. Přes menší rozsah jedno z nejznámějších Váchalových děl. Pěkné vydání.
Původní vydání z roku 1911 - 100 výtisků; 44 stran, 15 celostránkových dřevorytů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Dojemná píseň o jednom poustewníkowi, ze života jeho vytažená a nově na světlo daná. 13 s. Praha: Lege artis 1994.
Původní vydání z roku 1922 - 30 výtisků; 14 stran, 14 dřevorytů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Erotikové. 69 s. Praha - Litomyšl: Paseka 2001. ISBN 80-7185-388-7.
Cyklus dvaceti akvarelových kreseb s expresionisticky vyvedenými erotickými motivy. Zajímavé vícejazyčné vydání od Paseky.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Dokonalá magie budoucnosti. 162 s. Praha: Trigon 1997. ISBN 80-86159-03-5.
Dílo z roku 1922. Zvláštní, pozoruhodný text. Kniha, která obsahuje jakousi charakteristiku identity novodobého mága, jeho morálky, filosofie, imaginace a umění. Knihu Váchal tvořil v době, kdy umírala jeho milovaná žena Máša a on zároveň prožíval vztah s Annou Mackovou. Přes 60 fantastických dřevorytů.
Zvláštní pochvalu si zalouží nakladatelství Trigon, které připravilo mimořádně pěkné vydání této knihy v solidní vazbě a pěkném tisku na kvalitním papíře barvy slonové kosti.
Původní vydání z roku 1922 - 18 výtisků + 2 zkušební; 162 stran, 38 barevných a 42 černobílých dřevorytů.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Mystika čichu. 243 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1999. ISBN 80-7185-253-8.
Podle mnohých nejkrásnější Váchalova kniha. Intimní, stylově jednotné dílo v knížce velikosti dlaně. Mystický popis a výklad pachů, které člověka obklopují, doplněný kolorovanými dřevoryty. Knížka se dočkala velmi důstojného vydání u nakladatelství Paseka. V současné době je však již obtížně sehnatelná.
Původní vydání z roku 1920 - 10 výtisků; 232 stran, dřevorytová předsádka, frontispis, titul, 94 celostránkových kolorovaných dřevorytů a 24 menších kol. dřev. v textu.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Orbis Pictus, aneb, Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazech. 68 s. Praha: Trigon 1991. ISBN 80-85320-03-7.
Skvělá humorná parodie. Dřevorytové ilustrace a výklady k 61 heslům, která Komenský do svých výkladů nezahrnul - např. Abstinence, Berní úřad, Film, Klerikalism, Politik, Právník, Strojní drožkář, Turista.
"Domnívám se, že svými Doplňky zde onu citedlnou trhlinu mezi časy minulými a přítomností slovem i rytinou náležitě jsem zatmelil, takže nová doba bezpečně již dále na tomto zdivu nově opraveném stavěti může" (z doslovu).
Nové vydání (500 číslovaných výtisků) je oproti původnímu poněkud zmenšeno.
Původní vydání z roku 1932 - 25 výtisků, z toho 15 kolorovaných; 71 stran, 61 dřevorytů, vlastní písmo.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Váchalův Havran: dle světoznámého vzoru přejinačený, do českého převedený a značně rozšířený a modernizovaný. 78 s. Praha - Litomyšl: Paseka 1996.
Vtipná parodie na světoznámou báseň od E. A. Poea. Knížečku Váchal vytiskl a vydal v roce 1937. Jeho Havran má více než dvojnásobek slok oproti originálu. Báseň naleznete také v knize E. A. Poe: Havran - šestnáct českých překladů, která vyšla osmdesátých letech u nakladatelství Odeon. Vydání od Paseky je obohaceno o 15 barevných dřevorytů k slavným Poeovým povídkám, které Váchal vytvořil pro Pourovo nakladatelství.
Původní vydání z roku 1937 - 20 výtisků; 14 stran, obálka, 1 celostránkový černobílý dřevoryt, 1 červená vigneta, vlastní písmo.
(Také viz Život a dílo: Havran > / E. A. Poe v dřevorytu >)

Váchal, Josef: Vykládací mystické karty Josefa Váchala. Praha - Litomyšl: Paseka 1995.
Původní vydání z roku 1912 - 20 výtisků; 32 kolorovaných dřevorytů + dřevorytový titul.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Přepěkné čtenj o gasnowidném Wawřincowi. 33s. Praha: Lege artis 1991.
Roztomile archaické (svým vyzněním až humorné), kramářské písně připomínající, vyprávění o Vavřincovi, který skrze zlého ďábla záhubu na duši vzal a špatného konce došel. Doprovázeno jednoduchými, ale skvělými dřevoryty.
Exklusivita padesáti číslovaných výtisků spočívá dle vydavatele v ručně kolorovaných iniciálách. Tyto jsou ledabyle začmárány červeným fixem, což je poněkud ohavné. Proto, máte-li na výběr, je možná lepší vyhnout se číslovaným výtiskům.
Původní vydání z roku 1910 - 100 výtisků; 33 stran, 23 dřevoryty, 3 iniciály.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Vademecum v erotiky soustech o luze a o buržoustech. Vyšlo jako příloha kulturní revue OKO č. 4 - zima 1993/94. TOPS: Hradec Králové 1993.
Kratší dílo z roku 1928. Vtipná báseň doprovázená několika dřevoryty, ve které Váchal kritizuje a vysmívá se tehdejší módě shromažďování uměleckých výtvorů erotického charakteru. Toto vydání je však žel oproti originálu radikálně zmenšené a ochuzené o několik dřevorytů.
Původní vydání z roku 1928 - 20 výtisků; 38 stran, 5 celostránkových dřevorytů, 1 dřevoryt v titulu, 2 menší dřevoryty v textu, 1 barev. iniciála.
(Také viz Život a dílo >)

Váchal, Josef: Tři písně Antonína Koniáše (Píseň o smrti a soudném dni, Píseň o mukách pekelných, Píseň o slávě nebeské). Praha a Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka 2008. ISBN 978-80-7185-917-8 (soubor), ISBN 978-80-7185-917-9 (1. sv.), ISBN 978-80-7185-917-6 (2. sv.), ISBN 978-80-7185-917-3 (3. sv.).
Faksimilie dosud neznámého Váchalova díla z roku 1919. Svérázný přepis a ilustrace (kolorovaná perokresba) Koniášových písní je skutečnou lahůdkou.

Dále vydalo nakladatelství Argestea v 90. letech tyto samostatné grafické cykly:

Bellum
Silně expresívní linoryty s motivy předzvěstí války, válečných hrůz a utrpení.
Původně 10 výtisků (rok 1913) - 7 barevných linorytů a dřevorytový titulní list.
(Také viz Život a dílo >)

Neprachov
Mistrovské dřevoryty tisknuté sytými potemnělými barvami, kterými vás Váchal přenese o 1000 let zpět v místa, kde dnes leží víska Neprachov. Neopakovatelné dílo.
Původní vydání z roku 1914 - 12 výtisků; 10 barevných dřevorytů-linorytů, dřevorytkový titul.
(Také viz Fotografie, Život a dílo >)

Sedmero hlavních hříchů
Opět silně expresívní linoryty, tentokrát s motivy lidských neřestí.
10 barevných linorytů, původní vydání z roku 1912.
(Také viz Život a dílo >)

Mystikové a visionáři
Slavný cyklus technicky velice propracovaných černých dřevorytů na velkých listech, které jsou věnovány významným mystickým osobnostem, jako např. William Blake, Jakub Boehme nebo K. A. Emerichová.
Původních 50 výtisků vydala v roce 1913 Máša Váchalová. Titul, 2 stránky seznamu listů, 10 celostránkových dřevorytů, 2 vignety.
(Také viz Život a dílo >)


Knihy jiných autorů s ilustracemi Josefa Váchala

Emmerichová, Anna Kateřina: Hora proroků (přel. Jakub Deml). Sursum 1991. ISBN 80-901038-1-2.
První z knih které Josef Váchal Jakubu Demlovi ilustroval. Celkem byly tři (ještě Rosnička a Hrad smrti); dřevoryty v této lze považovat za nejskvělejší. Vydání z roku 1991 má špičkovou tiskařskou úroveň, je však dnes již poměrně nedostupné.
(Také viz Život a dílo >)

Hrabal, Bohumil: Slavná Vantochova legenda. 59 s. Praha: Nejmenší nezávislé nakladatelství 1991. ISBN 80-900320-1-X.

Zachar, Otakar: Z dějin spiritismu v minulosti. 101 s. Praha: Půdorys - Lege artis 1994. ISBN 80-901741-3-2.

Šimánek Josef: Božstva a kulty. 48 s. Praha: Volvox Globator, Paseka 1998. ISBN 80-7207-094-0 - 80-7185-124-8 Volvox Globator.

Ort, Jan: Příběhy o lidech a zvířatech. 483 s. Hradec Králové: Kruh 1980.

Deml, Jakub: Hrad smrti. 91 s. Brno: Jota - Třebíč: Arca JiMfa - Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-31-4 - 80-85617-00-5.
Atmosféru Demlovy básně v próze o lidské beznaději obohatil Váchal s až neuvěřitelnou výstižností a citem jednoduchými žlutočernými dřevoryty.
(Také viz Život a dílo >)


Jiné

Dva nástěnné kalendáře od nakladatelství Paseka:

Šumava umírající a romantická 1998.
Velký, pečlivě zpracovaný a kvalitně vytištěný kalendář (69 x 49 cm) s třinácti reprodukcemi šumavských dřevorytů a kratším textem o jejich tvůrci, Josefu Váchalovi.

Portmoneum (1998).
O něco skromější, také však velmi pěkný kalendář (49 x 34 cm) s kvalitními snímky interiéru Portmonea (viz odkazy >) a několika zajímavými dobovými fotografiemi.

Zemánek, Jiří: Divočina - příroda, duše, jazyk. 176 s. Praha: Kant 2004. ISBN 80-86217-82-5.
Množství kvalitních textů; pro podrobnější charakteristiku viz anotace >

Wittlich, Petr: Česká secese. 379 s. Praha: Odeon 1982 (2. vyd. Praha: Odeon 1985).
Základní pramen o české umělecké scéně v době Váchalovy rané tvorby. Kvalitní rozsáhlá kniha s řadou barevných i černobílých reprodukcí.

Běl, Jiří: Prášilská papírna 1820-1933. Přeštice 2003.
Kromě historie papírny je v této publikaci otištěn celý text stejnojmenné Váchalovy práce včetně zmenšenin několika dřevorytů Anny Mackové a celá řada dalších zajímavých informací.